Ảnh bìa dự thi Chương trình “ VIẾT VỀ BÁC HỒ & GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT”HỒ SĨ TÁ

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ thân mẫu, thân phụ các Đ/C lãnh đạo Đảng và Nhà nước


NGÔI NHÀBÁC ĐẾN
TÁC PHẨM DỰ THI

“ VIẾT VỀ BÁC HỒ & GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT”


HÀ NỘI THÁNG 11 NĂM 2014


0 nhận xét:

Đăng nhận xét